คณะวิทยาการจัดการ มรภ.ชม. จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการตลาด ให้แก่กลุ่มเฮาฮักผ้าฝ้ายเย็บมือ

CMRU Faculty : คณะวิทยาการจัดการ | Date and Time : 17/08/2565

           นักศึกษาทีม “ด้ายศิลป์จอมทอง”มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ พร้อมกับ อาจารย์กิรณา ยี่สุ่นแซม อาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชีและการเงิน อาจารย์ที่ปรึกษา โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น   ประจำปี 2565  ได้ลงพื้นที่ บ้านห้วยม่วง  ตำบลสบเตี๊ยะ  อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่  เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 4 กันยายน 2565  เพื่อจัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการตลาด  การดำเนินการด้าน Brand  , Packageing รวมทั้ง  พัฒนาช่องทางการจัดจำหน่าย ทั้งรูปแบบออนไลน์  และ ออฟไลน์  ให้แก่กลุ่มเฮาฮักผ้าฝ้ายเย็บมือ   บ้านห้วยม่วง  ตำบลสบเตี๊ยะ  อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว เป็นโครงการที่ทางธนาคารออมสิน ร่วมกับนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา คนรุ่นใหม่ ให้ร่วมคิด ร่วมทำ บูรณาการภูมิปัญญา นำวิทยาการกระบวนการทำงานสมัยใหม่ ไปยกระดับขีดความสามารถกลุ่มองค์กรชุมชนที่รวมตัวกันสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการ ให้มีศักยภาพ มีมูลค่าเพิ่ม แข่งขันในตลาดได้

คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ


Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

CMRU Service Plan :
บริหารจัดการเชิงบูรณาการ