อบรมให้ความรู้ในหัวข้อ “การวางแผนและการเขียนแผนธุรกิจด้วย Lean Canvas” ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเชียงดาพารวย บ้านป่าสักน้อย ตำบลเชิงดอย

CMRU Faculty : คณะวิทยาการจัดการ | Date and Time : 17/08/2565

               คณะวิทยาการจัดการ นำโดยอาจารย์ ดร.ปริวัตร ศิระเกียรติสกุล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ อาจารย์วลัยพร สุพรรณ ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจ และอาจารย์พัชรินทร์ อุดมจรัสเดช อาจารย์ประจำหลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการ พร้อมด้วยตัวแทนนักศึกษา หลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการ และหลักสูตรเทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ ลงพื้นที่ในการอบรมให้ความรู้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเชียงดาพารวย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้โครงการบูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการสู่สังคม คณะวิทยาการจัดการ กิจกรรมที่ 2: อบรมให้ความรู้เพื่อบริการวิชาการสู่ท้องถิ่น/โรงเรียน  ในหัวข้อ Business Model Canvas เครื่องมือสำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่  เมื่อวันที่ วันที่ 18 มิถุนายน 2565  ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านป่าสักน้อย ตำบลเชิงดอย

คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ


Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

CMRU Service Plan :
บริหารจัดการเชิงบูรณาการ