มร.ชม. นำนักศึกษา ลงพื้นที่ ชุมชนบ้านปง – ห้วยลาน ขับเคลื่อนโครงการด้านการอนุรักษ์ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

CMRU Faculty : คณะวิทยาการจัดการ | Date and Time : 17/08/2565

 

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565  รศ.ดร.สัญญา สะสอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วย อ.ดร.เสกสรร ท้าวทุมมา รองคณบดีฯ นำทีมนักศึกษาลงพื้นที่เก็บข้อมูล เพื่อจัดทำสื่อดิจิทัลประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและงานศิลป์ให้แก่คนในชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามโครงการขับเคลื่อนนักศึกษาวิศวกรสังคมในการอนุรักษ์ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น สืบสานงานศิลป์เพื่อความมั่นคงของชุมชน ณ ชุมชนบ้านปง – ห้วยลาน ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 


Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

CMRU Service Plan :
การวิจัย