มรภชม ร่วมสัมมนาวิชาการเรื่อง เป้าหมาย SDGs จุดร่วมการบูรณาการบนภาระกิจที่แตกต่าง

CMRU Faculty : สถาบันวิจัยและพัฒนา | Date and Time : 20/07/2566

ในวันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฏาคม 2566 อ.ดร วิภาวี ศรีคะ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากร ในกิจกรรมสัมมนาวิชาการเรื่อง เป้าหมาย SDGs จุดร่วมการบูรณาการบนภาระกิจที่แตกต่าง ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1 2566 "การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน" และงานประชุมวิชาการสภาคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย ณ หอประชุมรัตนอาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยได้รับเกียรติจาก นายบุญช่วย หอมยามเย็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรกล่าวเปิดงานในครั้งนี้ ซึ่งผู้เข้าร่วมประกอบด้วยหน่วยงานราชการในจังหวัดกำแพงเพชร ภาคีเครือข่าย สภาคณบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง และผู้เข้าร่วมจากมหาวิทยาลัยต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานราชการ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย มีความเข้าใจในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้ง 17 เป้าหมาย และสามารถร่วมกันบูรณาการการทำงานภายใต้ภาระกิจที่แตกต่างกันอย่างยั่งยืน

 


Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

CMRU Service Plan :
บริหารจัดการเชิงบูรณาการ