มรภชม. ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนที่นําทาง (SDG4 Roadmap) จังหวัดเชียงใหม่

CMRU Faculty : สถาบันวิจัยและพัฒนา | Date and Time : 04/08/2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เข้าร่วมแลกเปลี่ยนหารือร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อทบทวนแผนที่นําทาง (SDG4 Roadmap) จังหวัดเชียงใหม่ และการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4 Roadmap) รวมทั้ง ระดมความคิดเห็นในระดับพื้นที่ ในวันที่ วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมศรีสัชนาลัย โรงแรมคุ้มภูคํา อําเภอเมืองเชียงใหม่ ซึ่ง อาจารย์ ดร.วิภาวี ศรีคะ รองผู้อำนายการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้เป็นตัวแทนในการเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว 


Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย

CMRU Service Plan :
บริหารจัดการเชิงบูรณาการ