มรภชม. เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของจังหวัดเชียงใหม่

CMRU Faculty : สถาบันวิจัยและพัฒนา | Date and Time : 7/11/2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เข้าร่วม กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน- เชียงใหม่ โดยมีการนำเสนอรายงานชุดข้อมูลการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Profile) ระดับจังหวัด โดยทีมวิจัย มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุม NSP Training Hall อาคาร D ชั้น 4 อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนดลยี มหาวิทยาลัยเชียยงใหม่ โดยจัดเตรียมข้อมูลตัวชี้วัดของของหน่วยงานแต่ละหน่วยงาน เพื่อร่วมพูดคุยและเสวนาในงานดังกล่าว 


Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย

CMRU Service Plan :
บริหารจัดการเชิงบูรณาการ