โครงการขยายผล แนวป้องกันไฟด้วยระบบป่าเปียก เพื่อการป้องกันไฟป่า ภายในพื้นที่ของวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม

CMRU Faculty : วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย | Date and Time : 5/08/2565

      วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจฯ จึงมีความประสงค์ที่จะดำเนินการขยายผลการสร้างแนวป้องกันไฟ ด้วยระบบป่าเปียก ในบริเวณที่ตั้งของระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด 700 kw และบริเวณศูนย์การ เรียนรู้ด้านชีวมวลแบบครบวงจรต่อไป เพื่อเป็นการเสริมสร้างแนวกันไฟด้วยระบบป่าเปียกของวิทยาลัยฯ ให้มี ประสิทธิภาพในการป้องกันไฟป่าและลดโอกาสการเกิดไฟป่ามากยิ่งขึ้น และยังเป็นการยังช่วยฟื้นฟู เพิ่มความ หลายหลายทางชีวภาพแก่ระบบนิเวศ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริมต่อไป

       จากการสำรวจพื้นที่บริเวณที่ตั้งของศูนย์การเรียนรู้พลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 702 kw ได้เลือกใช้ วิธีการสร้างถังเก็บน้ำแล้วปล่อยน้ำลงมาทีละน้อยให้ค่อยๆ ไหลซึมดิน ด้วยการใช้ระบบควบคุมน้ำการจ่ายน้ำจากพลังงานเซลล์แสงอาทิตย์ เป็นการสร้างความชุ่มชื้นให้แก่ดิน ครอบคลุมทั้งพื้นที่ รวมด้วยการปลูกต้นกล้วย ซึ่งจากลักษณะและคุณสมบัติของต้นกล้วย ที่ลำต้นสามารถเก็บน้ำและความชุ่มชื้นได้เป็นอย่างดีการปลูกกล้วย จึงเหมาะมากสำหรับใช้ปรับคุณภาพดิน นอกจากนี้กล้วยยังเป็นพืชที่สร้างความชุ่มชื้นให้แก่พืชที่อยู่ข้างเคียงให้ เจริญงอกงามได้ดีอีกด้วย นอกจากนี้ทุกส่วนของต้นกล้วยสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ เช่น ใช้รับประทาน ใบตองใช้ห่อขนม หยวกและปลีนำไปประกอบอาหารได้ และยังเป็นแนวปะทะไฟป่าได้เป็นอย่างดี

 

 


Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

CMRU Service Plan :
บริหารจัดการเชิงบูรณาการ