มรภชม. การดำเนินการสำรวจ ออกแบบและติดตั้ง ภายใต้โครงการ Smart campus

CMRU Faculty : วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย | Date and Time : 9/11/2565

       กฟผ. มุ่งพัฒนา มร.ชม. ใช้เป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้พลังงานสะอาด มีการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 1.43 MW ระบบกักเก็บพลังงาน ขนาด 250 kWh ระบบบริหารจัดการพลังงานเพื่อบริหารจัดการการใช้พลังงานในมหาวิทยาลัย มีสถานีอัดประจุไฟฟ้ารถยนต์แบบ Normal Charge และแบบจ่ายพลังงานกลับเข้ามาในระบบไฟฟ้า (V2G) พร้อมทั้งดัดแปลงรถยนต์ขนส่งนักศึกษาที่ใช้น้ำมันในมหาวิทยาลัยให้เป็นรถยนต์ไฟฟ้า ปรับปรุงไฟถนนให้เป็น Smart Street Light เพื่อให้เกิดองค์รวมของ Smart Campus และสนับสนุนแผนนโยบาย Net Zero ของมหาวิทยาลัย โดยสัญญาฯ ฉบับนี้มีอายุสัญญา 15 ปี

      ซึ่งในปี 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้ดำเนินการสำรวจพื้นที่โดยรอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ทั้งศูนย์เวียงบัว และศูนย์แม่ริม และตำแหน่งติดตั้งระบบกักเก็บพลังงาน (BESS) ผลิตติดตั้งโซลาร์รูฟ ติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์บนทางเดิน (Walkway) เพื่อดำเนินโครงการต่อไป


Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย

CMRU Service Plan :
บริหารจัดการเชิงบูรณาการ