ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการบริการวิชาการ พัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุในชุมชนด้วย ระบบการมีส่วนร่วมของชุมชนป่าตุ้ม อำเภอพร้าม จังหวัดเชียงใหม่

CMRU Faculty : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | Date and Time : 2/06/2565

       ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการบริการวิชาการ "พัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุในชุมชนด้วย ระบบการมีส่วนร่วมของชุมชนป่าตุ้ม อำเภอพร้าม จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้จัดกิจกรรมครั้งที่ 1 แนะนำโครงการ และการบรรยาความรู้การดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ ลดหวานมันเค็ม รวมถึงการดูแลสุชภาพให้กัยชุมชน ในวันอังคารที่ 13 พฤษภาคม 2565 ณ เทศบาลตำบลป่าตุ้ม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่


Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

CMRU Service Plan :
การวิจัย