ประกาศามหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ เรื่อง การส่งตั๋วรถโดยสารเพื่อขอรับทุนช่วยเหลือ ปีการศึกษา 2565

CMRU Faculty : กองกลาง สำนักงานอธิการบดี | Date and Time : 08/11/2566

เพื่อเป็นการช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้แก่นักศึกษาที่เดินทางไปเรียนหนังสือ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม


Document

Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย

CMRU Service Plan :