มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ต้อนรับคณะจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ในโอกาสเยือนจังหวัดเชียงใหม่

CMRU Faculty : วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย | Date and Time : 22/2/2565

            เมื่อวันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ คุณอุรีรัชต์ เจริญโต อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศและคณะจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้พลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 702 กิโลวัตต์ วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม ในโอกาสที่อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศพร้อมคณะได้มาเยือนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อร่วมพบปะหารือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินความร่วมมือภายใต้โครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาชุมชนต้นแบบอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับชุมชน OGOP ของราชอาณาจักรภูฏาน และศึกษาดูงานชุมชนสีเขียวจำลอง ภายใต้ชื่อ “Chiang Mai World Green City and Smart Community” ตลอดจนหารือแนวทางในการดำเนินงานความร่วมมือด้านอื่น ๆ พร้อมทั้งข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อนำมาพัฒนาความร่วมมือระหว่างกันต่อไป

                    โอกาสเดียวกันนี้ อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศและคณะได้เข้าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัย ได้แก่ นิทรรศการ OGOP เกมส์การจัดการเรียนรู้ Smart Doi และผลิตภัณฑ์ศูนย์ ECOA เทคโนโลยี Smart Energy-Agriculture Learning Module และศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่

 

 


Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

CMRU Service Plan :
บริหารจัดการเชิงบูรณาการ