มร.ชม. ประชุมหารือร่วมกับ บ.ดับบลิวทีเอช โฮลดิ้งส์ จำกัด เพื่อกำหนดแนวทางร่วมขับเคลื่อนระบบการศึกษา สู่การเป็น smart university

CMRU Faculty : สถาบันวิจัยและพัฒนา | Date and Time : 9/3/2565

               เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มอบหมายให้ รศ.ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล รักษาราชการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วย อ.ดร.บังอร ฉัตรรุ่งเรือง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และ อ.ดร.อัครสิทธิ์ บุญส่งแท้ รองผู้อำนวยการ ในการประชุมหารือร่วมกับ คุณวิชัย ทองแตง และคณะจากบริษัทดับบลิวทีเอช โฮลดิ้งส์ จำกัด ณ ห้องประชุมเอื้องมอนไข่ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พื้นที่เวียงบัว เพื่อดำเนินการตามที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือกับบริษัท ดับบลิวทีเอช โฮลดิ้งส์ จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนระบบการศึกษาให้เป็นไปในทิศทางที่สอดรับกับแนวนโยบายการส่งเสริมการศึกษาเข้าสู่การเป็น smart university และสังคม smart city จึงได้ร่วมพูดคุยเพื่อหารือให้เกิดความชัดเจนในแนวทางการดำเนินการและภาระหน้าที่ ภายใต้ขอบเขตความร่วมมือ ใน 3 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นที่ 1 การนำเทคโนโลยีเข้ามาจัดการโรงเรือนเกษตรอินทรีย์พร้อมสร้างตลาดรองรับ ประเด็นที่ 2 Top Up degree ของ Finn School of Business and tourism ประเทศอังกฤษ โดยใช้เวลาในการเรียน 2 ปี และสามารถเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยในประเทศสหราชอาณาจักร ,ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ รวมทั้ง ประเทศออสเตรเลียได้ในเวลา 1 ปี โดยเป็นการวางหลักสูตรทางเลือกใหม่ และ ประเด็นที่ 3 การวางPlatform Work Force ซึ่งเป็น Application ที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ให้บริการทางด้านช่าง ด้านสุขภาพ รวมทั้งงานแม่บ้าน ช่วยส่งเสริมให้นักศึกษามีทางเลือกพัฒนาตนเองขึ้นสู่platformนี้เพื่อมีงานทำระหว่างเรียนโดยมีการจัดอบรมให้ โดยจะได้รับ certified ตามมาตรฐานของแต่ละสาขาอาชีพ เมื่ออบรมสำเร็จ  โดยมีมาตรฐานของบริษัทประกัน มาการันตีงานบริการ ทั้งนี้ทั้งสองฝ่ายจะได้นำข้อมูลจากการร่วมประชุมหารือดังกล่าวร่วมกันผลักดันให้เกิดการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป


Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

CMRU Service Plan :
บริหารจัดการเชิงบูรณาการ