มร.ชม. ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือพหุภาคี “วาระเกษตรอินทรีย์เชียงใหม่ – การขับเคลื่อนจังหวัดเชียงใหม่สู่เมืองหลวงเกษตรอินทรีย์ของประเทศไทยและเป็นศูนย์กลางการค้าสินค้าเกษตรอินทรีย์แห่งเอเชีย”

CMRU Faculty : คณะเทคโนโลยีการเกษตร | Date and Time : 29/3/2564

            เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล รองอธิการบดี ร่วมให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการประชุมพิจารณาให้การรับรองแปลงเกษตรอินทรีย์ ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (SDGs PGS) จังหวัดเชียงใหม่ ปีดำเนินการ 2563 พร้อมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพหุภาคี “วาระเกษตรอินทรีย์เชียงใหม่ Chiangmai Organic Agenda การขับเคลื่อนจังหวัดเชียงใหม่ สู่เมืองหลวงเกษตรอินทรีย์ของประเทศไทย Organic Capital of Thailand และเป็นศูนย์กลางการค้าสินค้าเกษตรอินทรีย์แห่งเอเชีย Organic Hub of Asia” และร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบใบรับรองแปลงเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (SDGs PGS) จังหวัดเชียงใหม่ ให้แก่เกษตรไทย สำหรับการจัดกิจรรมในครั้งนี้จัดขึ้นโดยสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนเชียงใหม่ ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการผลผลิตอินทรีย์และนวัตกรรม ทั้งนี้มีผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

 


Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

CMRU Service Plan :
การวิจัย