มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการบรรยายพิเศษ "Reinventing University การพลิกโฉมมหาวิทยาลัยเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน"

CMRU Faculty : กองกลาง สำนักงานอธิการบดี | Date and Time : 23/3/2564

                   เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการบรรยายพิเศษเรื่อง  "Reinventing University การพลิกโฉมมหาวิทยาลัยเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน" โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร. พีระพงศ์ ทีฆสกุล ประธานอนุกรรมการด้านการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นวิทยากรบรรยาย ในการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ระยะ 6 ปีพุทธศักราช 2565 ถึง 2570

                 ทั้งนี้มีผู้บริหาร ผู้แทนผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณบดี รองคณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก รองผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก ผู้อำนวยการกองหรือหน่วยงานที่เทียบเท่า ผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ หัวหน้าสำนักงานคณะ/สถาบัน/สำนัก หัวหน้าภาควิชา ประธานหลักสูตร หัวหน้างาน ผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ผู้นำนักศึกษา และตัวแทนศิษย์เก่า เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

 


Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย

CMRU Service Plan :
บริหารจัดการเชิงบูรณาการ