ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ผสานความร่วมมือ พช.เชียงใหม่ ตั้งเป้าส่งเสริม พัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานราก

CMRU Faculty : คณะวิทยาการจัดการ | Date and Time : 1/06/2564

           เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และนายเจริญ สีวาโย พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้ลงนามบันทึกข้อตกลง


           สำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ สืบเนื่องจากกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมการพัฒนาชุมชนกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ ๓๘ แห่ง ทั่วประเทศ ตามนโยบายของรัฐบาลที่ได้ให้ความสำคัญในเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจครัวเรือนทั่วประเทศ ซึ่งได้มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชนดำเนินโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ทั้งนี้ในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้ดำเนินงานร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่มาอย่างต่อเนื่อง ด้วยการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ อาทิ การพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ สามารถยกระดับสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ เข้าสู่กระบวนการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย หรือ OTOP Product Champion โดยในปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา มีผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้รับการคัดสรรในระดับ ๒ – ๕ ดาว เป็นจำนวนถึง ๒๓ ราย จนกลายเป็นสินค้าขึ้นชื่อ สร้างรายได้เพิ่มขึ้น เกิดการกระจายรายได้ในชุมชน ตรงตามเป้าหมายการสร้างชุมชนเข้มแข็งภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นำมาซึ่งความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมในการสร้างภาคีเครือข่าย เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการและนวัตกรรมต่าง ๆ สู่การพัฒนาสินค้าพัฒนาผู้ประกอบการ และพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
 


Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย

CMRU Service Plan :
บริหารจัดการเชิงบูรณาการ