มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมประชุมออนไลน์กับ National Pingtung University เพื่อหารือในการทำข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ

CMRU Faculty : สำนักวิเทศสัมพันธ์ | Date and Time : 9/3/2565

                รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมประชุมออนไลน์กับ Prof. Dr. Mike Y. K. Guu อธิการบดีพร้อมคณะจาก National Pingtung University ไต้หวัน ในวันที่ 24 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยร่วมกันปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนข้อมูลในด้านต่างๆ เพื่อนำไปสู่การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการของทั้ง 2 มหาวิทยาลัย


Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
ยกระดับคุณภาพการศึกษา

CMRU Service Plan :
บริหารจัดการเชิงบูรณาการ