หลักสูตรศิลปะและการออกแบบ มร.ชม. จัดแสดงนิทรรศการศิลปะหลากสไตล์ ในงาน VICTORY ART THESIS EXHIBITION 2022

CMRU Faculty : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | Date and Time : 9/3/2565

ภายในงานมีการจัดแสดงผลงานออกแบบสื่อเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ การออกแบบสื่อภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว การออกแบบสื่อโมชั่นกราฟิก  ผลงานสร้างสรรค์ศิลปะประยุกต์         ในรูปแบบจิตรกรรมประยุกต์    ประติมากรรมประยุกต์   ศิลปะสื่อผสม  งานออกแบบผลิตภัณฑ์ และงานออกแบบสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ จัดแสดงเมื่อวันที่ 4 - 6 มีนาคม 2565 โดยได้รับความสนใจจากผู้มีใจรักในงานศิลปะเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการภายใต้มาตรการของกระทรวงสาธารณสุข  ในการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
ยกระดับคุณภาพการศึกษา

CMRU Service Plan :
บริหารจัดการเชิงบูรณาการ