สวพท. ม.ราชภัฏเชียงใหม่ รายงานผลการดำเนินงาน GI “กระเทียมแม่ฮ่องสอน”

CMRU Faculty : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน | Date and Time : 9/11/2564

          เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษม กุณาศรี รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน นำเสนอรายงานผลการดำเนินงาน “กิจกรรมการจัดทำคำขอสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยเพื่อขึ้นทะเบียนในประเทศ สินค้ากระเทียม ภายใต้โครงการส่งเสริมเพิ่มมูลค่า และยกระดับสินค้าชุมชนให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” ในการประชุมการตรวจสอบกระบวนการผลิตและควบคุมคุณภาพสินค้าของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ “กระเทียมแม่ฮ่องสอน” ต่อ นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ห้องประชุม GIS องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

              ทั้งนี้โครงการดังกล่าวได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2563 และสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 โดยมีเป้าหมายเพื่อผลักดันสินค้าเกษตรจังหวัดโดยเฉพาะกระเทียมแม่ฮ่องสอน ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) อันจะนำไปสู่การเพิ่มมูลค่าและแก้ไขราคาสินค้าตกต่ำของกระเทียมในอนาคต ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้มอบหมายให้สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ในฐานะฝ่ายวิชาการเก็บรวบรวมข้อมูลสังเคราะห์ ข้อมูลเชิงวิชาการในการสนับสนุนการขอขึ้นทะเบียน GI กระเทียมแม่ฮ่องสอน พร้อมประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายในจังหวัด ในการขับเคลื่อนการขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ ทางภูมิศาสตร์ เพื่อประโยชน์แก่ประชาชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยภายหลังจากนี้จะได้ดำเนินการขอขึ้นทะเบียน GI “บุกแม่ฮ่องสอน” เป็นลำดับต่อไป


Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

CMRU Service Plan :
การวิจัย