โครงการแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่ม ผลิตภัณฑ์ถั่วเหลือง ในพื้นที่ จ.แม่ฮ่องสอน

CMRU Faculty : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน | Date and Time : 9/11/2564

             มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ร่วมกับ ภาควิชาสังคมและวัฒนธรรมศึกษา ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ภาควิชาเคมี และมหาวิทยาลัยเครือข่าย ร่วมกันดำเนินโครงการแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ถั่วเหลือง ในพื้นที่ จ.แม่ฮ่องสอน 10 หมู่บ้าน และพื้นที่ จ.เชียงใหม่ 10 หมู่บ้าน เพื่อแปรรูปผลิตภัณฑ์ถั่วเหลืองเป็นอาหาร ขนม เครื่องปรุงรส และผลิตภัณฑ์บำรุงผิว รวมถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ถั่วเหลือง ด้วยการออกแบบโลโก้ แพคเกจจิ้ง ตราฉลาก ระบบตลาดออนไลน์ และการขอรับมาตรฐานต่าง ๆ เช่น มผช. อย. และฮาลาล เป็นต้น

            ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมปฏิบัติการจำนวนกว่า 400 คน โครงการดังกล่าวเป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และลดรายจ่ายในครัวเรือนของประชาชนได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้โครงการดังกล่าว ได้รับงบประมาณสนับสนุนประจำปี 2563 จากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ดำเนินโครงการโดย ผศ.ดร.ชุติมันต์ สะสอง และรศ.ดร.สัญญา สะสอง


Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

CMRU Service Plan :
การวิจัย