“สวนเกษตรครูน้อย ตามรอยพ่อ” จำหน่ายผลิตภัณฑ์ของนักศึกษาหอพักมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

CMRU Faculty : คณะเทคโนโลยีการเกษตร | Date and Time : 9/11/2564

         เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดบูธแสดงผลงานของนักศึกษาในโครงการวิสาหกิจสำหรับนักศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต กิจกรรมต้นแบบ “สวนเกษตรครูน้อยตามรอยพ่อ” ณ ลานร่มฉัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์เวียงบัว โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และประชาชนทั่วไปให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก ซึ่งงานนี้เป็นการเปิดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของนักศึกษาหอพักมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ “สวนเกษตรครูน้อยตามรอยพ่อ” ที่เกิดจากการรวมกลุ่มทำกิจกรรมของนักศึกษาเพื่อฝึกทักษะอาชีพด้านต่าง ๆ โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง อาทิ การปลูกผักอินทรีย์ การเพาะเห็ด เลี้ยงไก่ไข่ การทำปุ๋ยน้ำจุลินทรีย์ ควบคู่ไปกับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์อย่างครบวงจร  อาทิ การทำน้ำผลไม้ แยมผลไม้ต่าง ๆ รวมทั้งการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนแบบบูรณาการศาสตร์ความรู้ร่วมกับคนในท้องถิ่น การนำสมุนไพรท้องถิ่นมาแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม อาทิ การทำยาหม่องใบเตย พิมเสนน้ำ น้ำมันไพลเหลือง และการทำสเปรย์แอลกอฮอล์ เป็นต้น นับเป็นการเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้แก่สินค้าในชุมชนอีกช่องทางหนึ่งด้วย พร้อมกันนี้ มีการนำผลิตภัณฑ์จากการดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยที่ได้จัดทำโครงการบริการวิชาการให้แก่ชุมชนในการยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย ซึ่งได้นำมาจัดแสดงและจำหน่ายในบูธนี้เช่นกัน ทั้งนี้ บูธสวนเกษตรครูน้อยตามรอยพ่อ จะจำหน่ายสินค้าในรูปแบบการบริการตนเอง โดยทุกท่านจะเลือกซื้อสินค้าและชำระเงินด้วยตนเอง ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ ที่จัดเตรียมไว้ให้ นับเป็นการปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต สร้างคุณค่าให้กับตนเองในรูปแบบหนึ่ง

ติดตามข่าวสารการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในโครงการ รวมถึงการสั่งจองสินค้าล่วงหน้าได้ผ่านทางเฟสบุ๊ค “โครงการสวนเกษตรครูน้อย ตามรอยพ่อ


Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
ยกระดับคุณภาพการศึกษา

CMRU Service Plan :
การศึกษา