มร.ชม. ประชุมหารือแนวทางการช่วยเหลือสนับสนุนนักศึกษาพิการ ตั้งเป้า ส่งเสริมการเข้าถึงทางวิชาการและกิจกรรมทัดเทียมกับนักศึกษาปกติ

CMRU Faculty : ศูนย์พัฒนามนุษย์และบุคคลที่มีความพิการ | Date and Time : 9/11/2564

          ผศ.ดร.สมบัติ สิงฆราช รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมอาจารย์ผู้สอนนักศึกษาที่มีความพิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 เรื่อง “แนวทางการจัดการศึกษาและแนวทางการช่วยเหลือนักศึกษาพิการในมหาวิทยาลัย” เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารการศึกษาพิเศษ ศูนย์พัฒนามนุษย์และบุคคลที่มีความพิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

          ในการนี้ รศ.ดร.สมเกตุ อุทธโยธา ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนามนุษย์และบุคคลที่มีความพิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ให้เกียรติบรรยายและร่วมประชุมในเรื่อง “หลักการส่งเสริมนักศึกษาพิการเรียนร่วมในอุดมศึกษาและหลักอารยะสถาปัตย์ (UD) โดยมี ผศ.ดร.ศศิพินต์  สุขบุญพันธ์ รองผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนามนุษย์และบุคคลที่มีความพิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมประชุมเรื่องแนวทางการจัดการศึกษาที่เหมาะสมสำหรับนักศึกษาพิการในระดับอุดมศึกษา โดยมีผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร ผู้แทนคณะร่วมการประชุมและหารือร่วมกันถึงแนวทางการช่วยเหลือสนับสนุนนักศึกษาพิการและแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับบุคคลที่มีความพิการ การจัดโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนสามารถปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนนักศึกษาพิการได้ถูกต้อง ส่งเสริมให้หน่วยงานสนับสนุนนักศึกษาพิการสามารถเผยแพร่ความรู้แก่อาจารย์ผู้สอนในมหาวิทยาลัยเข้าใจระบบบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการทุกประเภท เพื่อให้เกิดผลลัพธ์คือ นักศึกษาพิการในมหาวิทยาลัยได้รับการบริการทางการศึกษาจากอาจารย์ผู้สอนมากขึ้น ได้รับการส่งเสริมการเข้าถึงทางวิชาการอย่างทัดเทียมกับนักศึกษาปกติ  

          รศ.ดร.สมเกตุ อุทธโยธา ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนามนุษย์และบุคคลที่มีความพิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ก่อนที่จะมีการจัดประชุมในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาพิการและประชุมผู้ปกครอง เรื่องการส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาพิการและการจัดบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อแนะนำให้ผู้ปกครองและนักศึกษาทราบข้อมูลการดำเนินงานของศูนย์พัฒนามนุษย์และบุคคลที่มีความพิการ การบริการสื่อสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักศึกษาพิการ การลงทะเบียนเรียน กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย กฎระเบียบข้อปฏิบัติตนและการขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ และข้อมูลงานสนับสนุนนักศึกษาพิการในระดับอุดมศึกษา ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาพิการได้พัฒนาศักยภาพอย่างเต็มที่ ด้วยการบูรณาการการดูแลและส่งเสริมอย่างถูกวิธี จากครอบครัว สถานศึกษา หน่วยบริการ และสังคม


Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
ยกระดับคุณภาพการศึกษา

CMRU Service Plan :
การศึกษา