มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และ การยาสูบแห่งประเทศไทย ลงนาม MOU ร่วมกัน ในหัวข้อ ค้นคว้าการเกษตรและการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาพีชยาสูบ กัญชง กัญชา และพืชเศรษฐกิจอื่น ๆ

CMRU Faculty : คณะเทคโนโลยีการเกษตร | Date and Time : 9/11/2564

                    เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ที่ห้องประชุมสะลวง ชั้น 2 อาคารบริหารและอำนวยการกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม ได้มีการบันทึกข้อตกลงระหว่าง การยาสูบแห่งประเทศไทย โดย นายภาณุพล รัตนกาญจนภัท ตำแหน่ง ผู้ว่การการยสูบแห่งประเทศ กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย ตำแหน่ง รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมีนายวีระพันธ์ ดีอ่อน ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้กล่าวต้องรับ ในโอกาสที่เดินทางมาลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมทางมือวิชาการฯ ในครั้งนี้

                    บันทึกข้อตกลงความร่วมทางมือวิชาการ ด้านการเกษตรและการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาพืชยาสูบ กัฐชง กัญชา และพืชเศรษฐกิจอื่นๆ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กับ การยาสูบแห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานทั้งสอง ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการให้ความร่วมมือระหว่างกันในการสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาการดำเนินงานด้านการวิจัย การผลิตบัณฑิต การพัฒนาบุคลากรและด้านวิชาการ ภายใต้ขอบเขตความร่วมมือที่กำหนดไว้ 4 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านการวิจัย เพื่อพัฒนาวิชาการด้านการเกษตร รวมถึงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาพืชยาสูบ กัญชง กัญชา และพืชเศรษฐกิจอื่นๆ เพื่อสร้างโอกาสในการลงทุนในธุรกิจอื่นๆของ ยสท. 2. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิต โดยสนับสนุนด้านการเรียนการสอน การศึกษาดูงาน ค้นคว้า วิจัย การฝึกงานและสหกิจศึกษาของนักศึกษา 3. ด้านการพัฒนาบุคลากร เป็นการแลกเปลี่ยนนักวิชาการและนักวิจัย เพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางด้านวิชา และ 4. ด้านวิชาการ เพื่อให้การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรสู่เกษตรกรในสังกัดของ ยสท. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ


Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

CMRU Service Plan :
การวิจัย