โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตท้องถิ่นด้วยการจัดการน้ำชุมชนและเกษตรทฤษฎีใหม่

CMRU Faculty : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | Date and Time : 9/11/2564

            วันที่ 13-15 พย. 2563 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ BRIC CMRU นำโดยอาจารย์ ดร.ทัตพร คุณประดิษฐ์ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักวิจัย และนักศึกษาจากภาควิชาชีววิทยาชั้นปี่ที่ 3 และ 4 จำนวน 20 คน ได้ลงพื้นที่เพื่อดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพขีวิตท้องถิ่นด้วยการจัดการน้ำชุมชนและเกษตรทฤษฎีใหม่ สนับสนุนโดยโครงการยุทธศาตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ ชุมชนแม่หลองใต้ และโรงเรียงตำรวจตระเวนชายแดนบางกอกเชพแชร์ริตี้ ต.สบโขง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ โดยทำการออกแบบและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยแสงอาทิตย์ (Solar  cell) และคำนวณสมดุลน้ำเพื่อสร้างแหล่งน้ำสำหรับโรงเรียนและชุมชนให้มีน้ำสะอาดสำหรับการบริโภคและอุปโภคตลอดทั้งปี สร้างการเรียนรู้การบริหารจัดการน้ำชุมชนอย่างมีคุณค่า เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนบ้านแม่หลองใต้ และเป็นแหล่งเรียนรู้แบบห้องเรียนธรรมชาติให้กับนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบางกอกเชพแชร์ริตี้  รวมทั้งจะเป็นต้นแบบและแปลงฝึกตัวอย่างสำหรับนักเรียน และชุมชนแม่หลองใต้ ในการเรียนรู้การยกระดับคุณภาพชีวิตตนเองโดยการมีส่วนร่วม และเรียนรู้การใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อแก้ไขปัญหาชุมชนบนพื้นฐานแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง

             โดยชุมชนวางแผนและดำเนินการจัดการน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตรที่เหมาะสมด้วยตนเองอย่างเหมาะสม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ BRIC CMRU ขอขอบคุณสมาชิกสถาบันสารสนเทศทางน้ำ (สสน.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ท่านครูใหญ่ พ.ต.ท.สนั่น กาวิ และคณะครูโรงเรียงตำรวจตระเวนชายแดนบางกอกเชพแชร์ริตี้ที่ได้ดูแลทีมงานอย่างดี ชุมชนชุมชนแม่หลองใต้ที่ร่วมดำเนินการและอำนวยความสะดวกให้กับทีมงานศูนย์ฯ และนักศึกษาภาควิชาชีววิทยา ในการลงพื้นที่สำรวจคุณภาพชีวิตพื้นฐานและเก็บข้อมูลความต้องการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนในหมู่บ้านอย่างทั่วถึง เพื่อที่จะได้นำข้อมูลเหล่านี้ไปวิเคราะห์และหาแนวทางในการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนด้านการใช้น้ำที่สะอาด และเพียงพอให้เป็นรูปธรรมและเกิดผลสัมฤทธิ์ที่ยั่งยืนต่อไป


Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

CMRU Service Plan :
การวิจัย