ศูนย์ความเป็นเลิศ BRIC CMRU ร่วมค่าย Science Camp สร้างเยาวชนอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ

CMRU Faculty : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | Date and Time : 9/11/2564

เมื่อวันที่ 11 – 12 มกราคม 2562 อาจารย์ ดร.ทัตพร คุณประดิษฐ์ ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (Biodiversity Research and Implementaion for Community : BRIC CMRU) พร้อมด้วยคณาจารย์ นักวิจัย ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียนและครู จำนวน 150 คน จากโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ในโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ “อนุรักษ์ป่าต้นน้ำ” ณ อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสนองพระราชดำริในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.) พร้อมสร้างเครือข่ายการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและความหลากหลายทางชีวภาพในชุมชน และสร้างความตระหนักให้เห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน รวมถึงการจัดสร้างระบบข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติ ความอุดมสมบูรณ์ และพันธุกรรม ของสิ่งมีชีวิตทั้งภายในโรงเรียน ชุมชน ท้องถิ่น

สำหรับกิจกรรมจัดให้มีฐานการเรียนรู้ 5 ฐาน ประกอบด้วย ฐานสายน้ำกำหนดชีวิต (ศึกษาคุณภาพน้ำทางด้านกายภาพและเคมี) ฐานดัชนีแห่งสายน้ำ (ศึกษาสิ่งมีชีวิตในน้ำและดัชนีชีวภาพในแหล่งน้ำ) ฐานพรรณไม้และไลเคนส์ (ศึกษาดัชนีคุณภาพอากาศ) ฐานวิหกพงไพร (ศึกษานกและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็ก) และฐานการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน (ศึกษาฝายและไฟป่า) ทั้งนี้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้ให้ความสนใจและเรียนรู้ด้วยความตั้งใจ ซึ่งคาดว่าจะเป็นเยาวชนต้นแบบในการอนุรักษ์ธรรมชาติ เป็นผู้นำในการป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ขณะเดียวกันได้เรียนรู้ถึงภารกิจหน้าที่ของทีมงานพิทักษ์ป่า อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเสียสละในการอนุรักษ์และปกป้องทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่ตลอดไป

 

 


Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
ยกระดับคุณภาพการศึกษา

CMRU Service Plan :
การศึกษา