NIA ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม ประจำพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1

CMRU Faculty : วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย | Date and Time : 9/11/2564

             หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม ประจำพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1 หรือ SID-N1 (Social Innovation Driving Unit of Northern Thailand 1) ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 ภายใต้ “โครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation Driving Unit) ประจำพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1” โดยการสนับสนุนของ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ.2563 โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งหน่วย SID-N1 เพื่อ

(1) ให้ผู้ที่สนใจในการแก้ปัญหาสังคมสามารถต่อยอดแนวความคิด พัฒนาสู่การเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมหรือวิสาหกิจที่มีส่วนช่วยในการพัฒนาสังคมและชุมชนที่นำนวัตกรรมไปแก้ปัญหาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ผ่านการการบ่มเพาะ พัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคม และให้คำปรึกษา ภายใต้ระบบพี่เลี้ยง (Mentoring system) ซึ่งจะช่วยลดอัตราความล้มเหลวในช่วงแรกของการจัดตั้งธุรกิจ

(2) เพื่อสร้างนวัตกรด้านสังคมไปพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้สอดคล้องกับการพัฒนาในมิติด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม และสร้างผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง และ

(3) เพื่อสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมที่เอื้อต่อการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการลดปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคม ด้วยการนำนวัตกรรมเข้าไปแทรกแซง

             โดยในปี พ.ศ.2563 หน่วย SID-N1 มีภารกิจหน้าที่ในการดำเนินกิจกรรมบ่มเพาะเพื่อมุ่งเสริมสมรรถนะ ยกระดับและพัฒนาขีดความสามารถสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่ผู้ที่สนใจให้สามารถพัฒนาตนเองเพื่อเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม หรือวิสาหกิจที่มีส่วนช่วยในการพัฒนาสังคมและชุมชนโดยมีกิจกรรมที่สำคัญ ได้แก่

กิจกรรมที่ 1 การแสวงหาผู้ประกอบการและบุคคลที่สนใจเพื่อเข้าร่วมโครงการ

กิจกรรมที่ 2 อบรมหรือสัมมนาเชิงปฏิบัติการในด้านความเป็นผู้ประกอบการให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ

https://www.adicet.cmru.ac.th/SID/wp-content/uploads/2021/04/DSCF2964-1024x683.jpgกิจกรรมที่ 3 คัดเลือกผู้ที่มีศักยภาพมาบ่มเพาะ พัฒนานวัตกรรม และการให้คำปรึกษา ช่วยสนับสนุนทั้งด้านนวัตกรรม เทคโนโลยี และการจัดการ รวมถึงเชื่อมโยงองค์ความรู้ เพื่อพัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคมต้นแบบสำหรับทดลองและปรับปรุงจนเกิดความมั่นใจ เตรียมความพร้อมสู่การเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม หรือวิสาหกิจที่มีส่วนช่วยในการพัฒนาสังคมและชุมชน

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมสร้างเครือข่ายและระบบนิเวศนวัตกรรมเพื่อสังคม

<li><a href='https://ichwerdeeinberliner.com/' title='Slot Online' target='_blank'>Slot Online</a></li>
<li><a href='https://www.thenectarystpaul.com/' title='Slot Online' target='_blank'>Slot Online Terpercaya</a></li>
<li><a href='https://dupitek.com/judi-ceme-online-2022/' title='ceme Online' target='_blank'>ceme Online</a></li>
<li><a href='https://group-xp.com/' title='Slot Online' target='_blank'>Slot Online</a></li>
<li><a href='https://dupitek.com/daftar-situs-judi-slot-online-gacor-2022/' title='Slot Online' target='_blank'>Slot Online</a></li>
<li><a href='https://dupitek.com/ceme-online-terbaik-terpercaya/' title='ceme online' target='_blank'>Ceme Online</a></li>
<li><a href='https://dupitek.com/situs-slot-online/' title='Slot Online' target='_blank'>Slot Online</a></li>
<li><a href='https://dupitek.com/daftar-situs-poker-online-terbaik-2022-resmi/' title='poker online' target='_blank'>Poker Online</a></li>
<li><a href='https://gacor.dupitek.com/' title='slot online' target='_blank'>slot Online</a></li>
<li><a href='https://www.mbahtekno.net/cara-bermain-slot-online-menang-terus/' title='slot online' target='_blank'>Slot Online</a></li>
<li><a href='http://as1.du.ac.in/ems/assets/' title='slot online' target='_blank'>Slot Online</a></li>
<li><a href='http://as1.du.ac.in/ems/upload/ceme/' title='ceme online' target='_blank'>Ceme Online</a></li>
<li><a href='http://as1.du.ac.in/ems/assets/' title='slot gacor' target='_blank'>Slot Gacor</a></li>


Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

CMRU Service Plan :
การวิจัย