ความร่วมมือการรักษาแหล่งมรดกเชียงใหม่" ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลก

CMRU Faculty : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม | Date and Time : 9/11/2564

            สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลก เพื่อร่วมเป็นเครือข่ายในการอนุรักษ์พัฒนาเมือง สิ่งแวดล้อม และการขับเคลื่อนมรดกโลก ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ท่านผู้หญิง สิริกิติยา เจนเซน ที่ปรึกษาโครงการ, นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่, นายเฉลิมศักดิ์ สุรนันท์ เลขานุการนายกองค์การบริการส่วนจังหวัดเชียงใหม่, นายทัศนัย บุรณุปกรณ์ นายกเทศบาลนครเชียงใหม่, รศ.โรม จิรานุกรม รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ รศ.ดร.วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์ หัวหน้าคณะทำงานฯ และผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกันแถลงข่าว และเซ็นสัญญาความร่วมมือ ภาคีเครือข่ายสถาบันการศึกษาและหน่วยงานร่วมภาครัฐ 17 สถาบัน


Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย

CMRU Service Plan :
บริหารจัดการเชิงบูรณาการ