เวทีสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษาและรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ โครงการศึกษาภาพอนาคตแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่เพื่อการพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคม (Social Foresight) ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

CMRU Faculty : วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน | Date and Time : 05/09/2564

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน จัดเวทีสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษาและรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ โครงการศึกษาภาพอนาคตแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่เพื่อการพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคม (Social Foresight) ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน วันอังคาร ที่ 5 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมทุ่งกองมู มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน โดยได้รับเกียรติจากท่านชนก มากพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดงาน

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ซึ่งการจัดเวทีสัมมนาในครั้งนี้ เป็นการจัดในรูปแบบผสมผสานผ่านระบบออนไลน์ และออนไซต์ ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 โครงการดังกล่าวได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและระบุปัจจัยและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ที่จะส่งผลกระทบต่อพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนในระยะ 10 ปี ทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และนโยบายภาครัฐ จากการรวบรวมข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงซึ่งปรากฏอยู่ในเอกสารต่าง ๆ รวมทั้งการสัมภาษณ์จากผู้เชี่ยวชาญ ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ ผู้ประกอบการ วิสาหกิจ และประชาชน ที่ล้วนมีส่วนสำคัญต่อการขับเคลื่อนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผ่านขั้นตอนกระบวนการวิจัยเชิงสังคมอย่างเป็นระบบ มาจัดทำเป็นภาพอนาคตของจังหวัด โดยในวันนี้คณะทำงาน จะได้นำผลการศึกษามาเผยแพร่ต่อสาธารณะและรับฟังความคิดเห็นต่อรูปแบบภาพอนาคตที่เกิดจากความต้องการของประชาชนในภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ร่วมกันเสนอแนะและกำหนดทิศทางการพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอนในอนาคตระยะ 10 ปี ร่วมกัน

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน, สถานที่ในร่ม และ ข้อความพูดว่า "ห้ามน้ง ห้ามนั่ง A ห้ามนั่ง ห้ามนั้ง ห้ามนั่ง DONOT SIT SOCIAL IST DISTA ANCE DONOTSITHERE SITHERE หามนั้ง"


Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
ยกระดับคุณภาพการศึกษา

CMRU Service Plan :
บริหารจัดการเชิงบูรณาการ