แม่ฮ่องสอน ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด

CMRU Faculty : วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน | Date and Time : 30/6/2564

            วันที่ 28 มิถุนายน 2564 นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ขอรับเงินอุดหนุนโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างสำนักงานเกษตรจังหวัด กับคณะกรรมการกลุ่มแปลงใหญ่ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ณ ห้องน้ำเพียงดิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป และ ผู้คนกำลังยืน

               นายอัครพล ขัติยะ เกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด เป็นโครงการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดทำขึ้น เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เพื่อให้เกษตรกรนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีความหลากหลายมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแปลงใหญ่ โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ต่อยอดด้านคุณภาพมาตรฐาน แปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่ม และเชื่อมโยงตลาด เป็นการสร้างโอกาสให้เกษตรกรยกระดับเป็นผู้ประกอบการ สร้างรายได้อย่างยั่งยืน โดยจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีกลุ่มแปลงใหญ่ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 16 กลุ่ม งบประมาณทั้งสิ้น 39,648,457 บาท ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำให้กลุ่มแปลงใหญ่ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณฯ นำเงินงบประมาณที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเกิดความคุ้มค่าตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ และตามเจตนารมณ์ของรัฐบาลที่ต้องการช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการ สามารถลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ เกิดประโยชน์กับสมาชิกแปลงใหญ่ และเกิดความยั่งยืนในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ


Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

CMRU Service Plan :
บริหารจัดการเชิงบูรณาการ