นโยบายเพื่อพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ

CMRU Faculty : กองพัฒนานักศึกษา | Date and Time : 05/10/2564

      มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ กำหนดนโยบายเพื่อพัฒนาคุณภาพของนักศึกษา และบุคลากรให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ โดยกำหนดกให้ทุกหน่วยงาน หรือบุคคลภายในที่จัดกิจกรรมต่างๆ ต้องให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมได้ โดยไม่จำกัดเชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพร่างกายหรือสุขภาพ สภานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา โดยถือว่าเป้นการสร้างความเท่าเทียม ความเสมอภาคให้สิทธิ์การเข้าถึงทุกกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ฉบับนี้ 


Document

Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย

CMRU Service Plan :
บริหารจัดการเชิงบูรณาการ