อบรมผลิตภัณฑ์ Drawstring bag โครงการ OGOP Model 2

CMRU Faculty : คณะเทคโนโลยีการเกษตร | Date and Time : 15/12/2564

              คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมมือกับ Thailand International Cooperation Agency (TICA) จัดอบรมออนไลน์ โครงการ OGOP Model 2 การทำผลิตภัณฑ์ Drawstring bag ด้วยแอพลิเคชั่น Zoom Meeting ให้กับชุมชน Lhuntse ราชอาณาจักรภูฏาน วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา อินภักดี และอาจารย์ณัฐกร เป็งใย อาจารย์ประจำภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประสานงานโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นักสิทธิ์ ปัญโญใหญ่ อาจารย์ประจำภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ณ ห้องปฏิบัติการผ้าและเครื่องแต่งกาย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, หน้าจอ และ สถานที่ในร่ม

 

 


Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

CMRU Service Plan :
การศึกษา