อบรมผลิตภัณฑ์ Chili Paste และ Chili Pickle โครงการ OGOP Model 2

CMRU Faculty : คณะเทคโนโลยีการเกษตร | Date and Time : 9/11/2564

             คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมมือกับ Thailand International Cooperation Agency (TICA) จัดอบรมออนไลน์ โครงการ OGOP Model 2 การทำผลิตภัณฑ์ Chili Paste และ Chili Pickle  ด้วยแอพลิเคชั่น Zoom Meeting ให้กับชุมชน Tsirang ราชอาณาจักรภูฏาน วิทยากรโดย อาจารย์อภิรดา พรปัณณวิชญ์ อาจารย์ประจำภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร และคุณปิลันธสุทธิ์ สุวรรณเลิศ นักวิชาการศึกษา ประสานงานโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นักสิทธิ์ ปัญโญใหญ่ อาจารย์ประจำภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ณ อาคารแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

อาจเป็นรูปภาพของ อาหาร และ สถานที่ในร่ม

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

อาจเป็นรูปภาพของ กำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

 


Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

CMRU Service Plan :
การวิจัย