คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับ สมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนเชียงใหม่ จัดการอบรมหลักสูตรผู้ตรวจแปลงเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS

CMRU Faculty : คณะเทคโนโลยีการเกษตร | Date and Time : 1/11/2564

             เมื่อวันที่ 24-25 และ 29 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับ สมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนเชียงใหม่จัดการอบรมหลักสูตรผู้ตรวจแปลงเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS รุ่นที่ 3 ผ่านระบบ Zoom Clould Meeting โดย สมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนเชียงใหม่ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ สหพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนแห่งประเทศไทย บริษัทออร์แกนิคเชียงใหม่ วิสาหกิจเพื่อสังคม และบริษัทฟอร์เรสฟู้ดจำกัด โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 368 คน จาก 25 อำเภอในจังหวัดเชียงใหม่ และจำนวน 55  คนจาก 31 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 423 คน และยังมีผู้ตรวจแปลงพี่เลี้ยงที่จบหลักสูตรเดียวกันรุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ร่วมเป็นพี่เลี้ยงในการอบรมครั้งนี้กว่า 50 คน

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

อาจเป็นรูปภาพของ หน้าจอ และ โทรทัศน์

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ


Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

CMRU Service Plan :
การศึกษา