ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จัดกิจกรรมการเรียนแบบสหวิชาชีพ (interprofessional education, IPE) ในชุมชน

CMRU Faculty : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | Date and Time : 25/2/2564

               ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมการเรียนแบบสหวิชาชีพ (interprofessional education, IPE) ในชุมชน เพื่อการแบ่งปันความรู้ทักษะ เสริมสร้างความเข้าใจและความ ร่วมมือทั้งในด้านการศึกษา การทำงานร่วมกัน ระหว่างวิชาชีพนักวิชาการสาธารณสุข และวิชาชีพพยาบาล ครั้งที่ 2 ลงเยี่ยมบ้านมารดาหลังคลอด ณ ชุมชนดอนแก้ว วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564


Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
ยกระดับคุณภาพการศึกษา

CMRU Service Plan :
การศึกษา