มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประชุมความร่วมมือระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ด้านการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่โครงการ Smart Campus – Chiang Mai Rajabhat University

CMRU Faculty : วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย | Date and Time : 10/05/2565

         ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดประชุมความร่วมมือระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) นำโดยคุณสาธิต ครองสัตย์ ตำแหน่งผู้ช่วยผู้ว่าการฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและพัฒนาธุรกิจ ร่วมกับรองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล ตำแหน่งรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ด้านการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่โครงการ “Smart Campus – Chiang Mai Rajabhat University” ในรูปแบบการบริหารจัดการซื้อขายไฟฟ้าด้วยระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนระหว่างรัฐกับรัฐ (G2G) โดยการติดตั้งโซล่ารูฟ (Solar Rooftop) ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ทั้ง 4 วิทยาเขต ประกอบด้วย ศูนย์เวียงบัว 1.5 เมกะวัตต์ ศูนย์แม่สา 175 กิโลวัตต์ ศูนย์แม่ริม 3.48 เมกะวัตต์ และวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน 1 เมกะวัตต์ เพื่อยกระดับการใช้พลังงานสะอาดด้วยระบบอัจฉริยะ (เทคโนโลยี ENZY) และผลักดันมหาวิทยาลัยสู่ระบบ Smart Energy Solution แบบครบวงจร ตลอดจนสร้างความร่วมมือในการศึกษา วิจัย และถ่ายทอดองค์ความรู้ต่อยอดประสบการณ์ในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เมืองอัจฉริยะ (Smart City)


Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

CMRU Service Plan :