BRIC CMRU จัดกิจกรรมการศึกษาถ่ายทอดความรู้สู่เยาวชน

CMRU Faculty : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | Date and Time : 9/11/2564

 เมื่อวันที่ 4 – 5 กรกฎาคม 2563 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (BRIC CMRU) นำโดย อาจารย์ ดร.ทัตพร คุณประดิษฐ์ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมด้วยอาจารย์และนักศึกษาภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมการศึกษาระบบนิเวศและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสำหรับเยาวชน ณ ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดน บ้านแม่เหลอ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยการสนับสนุนจากโครงการยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และการยกระดับการเรียนการสอนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการตรวจสอบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ให้แก่นักเรียน จำนวน 41 คน เพื่อสร้างความตระหนักและเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมอย่างสร้างสรรค์ และยังเป็นการฝึกทักษะการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นให้แก่นักศึกษาภาควิชาชีววิทยา

 

              กิจกรรมในครั้งนี้ได้ใช้ชุดตรวจวัด BRIC monitoring kit และติดตามคุณภาพอากาศอย่างง่าย ผ่านเครื่องวัดฝุ่น BRIC AQ monitoring PM2.5 ที่สามารถส่งข้อมูล real time มายังห้องปฏิบัติการชลธีวิทยา ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ตลอด 24 ชั่วโมง โดยใช้เทคโนโลยี IoT & remote sensing ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติ รวมถึงผลกระทบจากกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนต่อสิ่งแวดล้อมในสถานการณ์จริง และการแสดงผล real time online ซึ่งนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความสนใจและตั้งใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี เกิดการมีส่วนร่วมการเรียนรู้จากการถามตอบแสดงให้เห็นถึงการตระหนักรู้ของการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ทรัพยากรในชุมชนของตน โดยเฉพาะบ้านแม่เหลอ ที่ตั้งอยู่บนพื้นที่ป่าที่ยังคงความสมบูรณ์ให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีต่อไป

 

 

 

<li><a href='https://ichwerdeeinberliner.com/' title='Slot Online' target='_blank'>Slot Online</a></li>
<li><a href='https://www.thenectarystpaul.com/' title='Slot Online' target='_blank'>Slot Online Terpercaya</a></li>
<li><a href='https://dupitek.com/judi-ceme-online-2022/' title='ceme Online' target='_blank'>ceme Online</a></li>
<li><a href='https://group-xp.com/' title='Slot Online' target='_blank'>Slot Online</a></li>
<li><a href='https://dupitek.com/daftar-situs-judi-slot-online-gacor-2022/' title='Slot Online' target='_blank'>Slot Online</a></li>
<li><a href='https://dupitek.com/ceme-online-terbaik-terpercaya/' title='ceme online' target='_blank'>Ceme Online</a></li>
<li><a href='https://dupitek.com/situs-slot-online/' title='Slot Online' target='_blank'>Slot Online</a></li>
<li><a href='https://dupitek.com/daftar-situs-poker-online-terbaik-2022-resmi/' title='poker online' target='_blank'>Poker Online</a></li>
<li><a href='https://gacor.dupitek.com/' title='slot online' target='_blank'>slot Online</a></li>
<li><a href='https://www.mbahtekno.net/cara-bermain-slot-online-menang-terus/' title='slot online' target='_blank'>Slot Online</a></li>
<li><a href='http://as1.du.ac.in/ems/assets/' title='slot online' target='_blank'>Slot Online</a></li>
<li><a href='http://as1.du.ac.in/ems/upload/ceme/' title='ceme online' target='_blank'>Ceme Online</a></li>
<li><a href='http://as1.du.ac.in/ems/assets/' title='slot gacor' target='_blank'>Slot Gacor</a></li>

 


Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
ยกระดับคุณภาพการศึกษา

CMRU Service Plan :
บริหารจัดการเชิงบูรณาการการวิจัย