ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพพืช มร.ชม. จัด Workshop มุ่งยกระดับเกษตรไทย สู่ Smart Farmer

CMRU Faculty : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | Date and Time : 9/11/2564

           เมื่อวันที่ 11 – 12 กรกฎาคม 2563 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพพืช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การปรับปรุงพันธุ์โดยการ ชักนำการกลายพันธุ์ร่วมกับเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชอย่างง่าย” ให้แก่เกษตรกร อาจารย์ นักวิชาการ หน่วยงานเอกชน และผู้ที่สนใจจากทั่วประเทศ จำนวน 25 คน ณ ห้องปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อถ่ายทอดหลักการปรับปรุงพันธุ์พืชโดยการเหนี่ยวนำให้เกิดการกลายพันธุ์ในพืชด้วยรังสีและสารเคมีชนิดต่าง ๆ ร่วมกับการใช้เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชอย่างง่าย ซึ่งเป็นผลงานวิจัยของ ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ โชติกเดชาณรงค์ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ จากนั้นจึงคัดเลือกลักษณะ ที่ต้องการนำมาขยายพันธุ์เผยแพร่เป็นพันธุ์ใหม่ต่อไป โดยภายหลังเสร็จสิ้นการอบรมคาดว่าผู้เข้าอบรมจะสามารถพัฒนาพันธุ์พืชเศรษฐกิจต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง ส่งผลให้มีการพัฒนาพันธุ์พืชโดยเฉพาะไม้ดอกไม้ประดับที่มีลักษณะใหม่ ๆ ตามความต้องการของตลาดโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา อันจะนำไปสู่การยกระดับเกษตรกรไทยสู่เกษตรอัจฉริยะ Smart Farmer ต่อไปในอนาคต

 

 

 

 


Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

CMRU Service Plan :
การวิจัย