เยาวชนดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรม “ละอ่อนดอนแก้วฯ สื่อสาร - สร้างสรรค์สื่อ – สร้างความร่วมมือต้านโรคภัย

CMRU Faculty : คณะวิทยาการจัดการ | Date and Time : 9/11/2564

                อาจารย์พลศรัณย์ ศันยทิพย์หัวหน้าภาควิชานิเทศศาสตร์ นำนักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) จัดกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน ในการเรียนรู้ วางแผนและผลิตสื่อ ขับเคลื่อนความสุขด้วยการสื่อสาร ในสถานการณ์โรคระบาดโควิด - 19 และการรับมือกับโรคอุบัติใหม่ ในโครงการ “ละอ่อนดอนแก้วฯ สื่อสาร - สร้างสรรค์ สื่อ – สร้างความร่วมมือต้านโรคภัย ภายใต้โครงการ MIDL for Inclusive Cities 2020” กิจกรรม เด็กทันสื่อ - เด็กทำสื่อ ให้แก่นักเรียนโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ตำบลดอนแก้ว จำนวน 55 คน เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

 

 

 

 

 


Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :

CMRU Service Plan :