มร.ชม. ให้การต้อนรับคณะทำงานฝ่ายจัดการทุนการศึกษา เข้าเยี่ยมเยือนนักศึกษาทุนพระราชทาน โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา

CMRU Faculty : สถาบันวิจัยและพัฒนา | Date and Time : 9/11/2564

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับคณะทำงานฝ่ายจัดการทุนการศึกษา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.จุไรรัตน์ สุดรุ่ง พร้อมคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมเยือนนักเรียนทุนพระราชทาน โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อรับฟังปัญหาและติดตามนิเทศนักเรียนทุนพระราชทานฯ ที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำนวน 11 คน ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน 5 คน และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จำนวน 8 คน รวมทั้งสิ้น 24 คน โดยมีคณาจารย์จากทั้ง 3 สถาบัน ร่วมให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาในโครงการ ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

 

 

 


Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
ยกระดับคุณภาพการศึกษา

CMRU Service Plan :
การศึกษา