BRIC CMRU นำอาจารย์ นักศึกษา มหาวิทยาลัยชิกะ เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ

CMRU Faculty : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | Date and Time : 9/11/2564

            เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 อาจารย์ ดร.ทัตพร คุณประดิษฐ์ ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ หรือ BRIC CMRU พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์ ดร.ชาญ ยอดเละ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณาจารย์และนักศึกษา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยชิกะ ประเทศญี่ปุ่น ประกอบด้วย อาจารย์และนักศึกษา จำนวน 24 คน ในโอกาสศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้และทำกิจกรรมร่วมกัน ได้แก่ การทำปุ๋ยอินทรีย์ สารสกัดสมุนไพร เกษตรอินทรีย์ และทำอาหารจากวัตถุดิบธรรมชาติแบบพื้นบ้านล้านนา เช่น ไก่อบฟาง ปลาหลาม ถั่วเน่าเมอะ จิ้นส้มหมกไข่ และหมูย่างเกลือ ณ สวนเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริสวนครูปทุม อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

           ทั้งนี้การศึกษาดูงานดังกล่าวเกิดจากบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระดับคณะ (MOA) ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยชิกะ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อแลกเปลี่ยนคณาจารย์และนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอน การวิจัย การพัฒนาผลงานทางวิชาการ และกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ซึ่งได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ในปี พ.ศ. 2562 เป็นต้นมา

 

 

 

 

 

<li><a href='https://ichwerdeeinberliner.com/' title='Slot Online' target='_blank'>Slot Online</a></li>
<li><a href='https://www.thenectarystpaul.com/' title='Slot Online' target='_blank'>Slot Online Terpercaya</a></li>
<li><a href='https://dupitek.com/judi-ceme-online-2022/' title='ceme Online' target='_blank'>ceme Online</a></li>
<li><a href='https://group-xp.com/' title='Slot Online' target='_blank'>Slot Online</a></li>
<li><a href='https://dupitek.com/daftar-situs-judi-slot-online-gacor-2022/' title='Slot Online' target='_blank'>Slot Online</a></li>
<li><a href='https://dupitek.com/ceme-online-terbaik-terpercaya/' title='ceme online' target='_blank'>Ceme Online</a></li>
<li><a href='https://dupitek.com/situs-slot-online/' title='Slot Online' target='_blank'>Slot Online</a></li>
<li><a href='https://dupitek.com/daftar-situs-poker-online-terbaik-2022-resmi/' title='poker online' target='_blank'>Poker Online</a></li>
<li><a href='https://gacor.dupitek.com/' title='slot online' target='_blank'>slot Online</a></li>
<li><a href='https://www.mbahtekno.net/cara-bermain-slot-online-menang-terus/' title='slot online' target='_blank'>Slot Online</a></li>
<li><a href='http://as1.du.ac.in/ems/assets/' title='slot online' target='_blank'>Slot Online</a></li>
<li><a href='http://as1.du.ac.in/ems/upload/ceme/' title='ceme online' target='_blank'>Ceme Online</a></li>
<li><a href='http://as1.du.ac.in/ems/assets/' title='slot gacor' target='_blank'>Slot Gacor</a></li>


Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

CMRU Service Plan :
การวิจัย