กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ บำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า ครั้งที่ 1

CMRU Faculty : กองอาคารสถานที่ | Date and Time : 9/11/2564

นายคนึง กาบกันทะ ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามที่กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้รับอนุมัติงบประมาณในการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า ภายในพื้นที่เมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 ซึ่งครบกำหนดระยะเวลาในการดำเนินงานตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้ เพื่อป้องกันระบบไฟฟ้าลัดลงจรและยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า ครั้งที่ 1 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแจ้งกำหนดการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าและการดับไฟฟ้าแต่ละอาคารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วันที่ 2 , 3 และ 7 กรกฏาคม 2563 ในช่วงเวลาดังนี้

 

          วันที่ 2 กรกฎาคม 2563

·       เวลา 10.00 -11.00 น. ที่ตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า อาคารการศึกษาพิเศษ บริเวณที่ไฟฟ้าดับ ได้แก่ อาคารการศึกษาพิเศษ ศูนย์พัฒนามนุษย์และบุคคลที่มีความพิการ (อาคาร23)

·       เวลา 11.00 – 12.00 น. ที่ตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ข้างอาคารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ บริเวณที่ไฟฟ้าดับ ได้แก่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (แผนกประถม)

·       เวลา 13.00 – 15.00 น. ที่ตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า หลังอาคารสำนักหอสมุดฯ บริเวณที่ไฟฟ้าดับ ได้แก่ อาคารสำนักหอสมุด อาคารสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา อาคารคณะวิทยาการจัดการ อาคารเรียนสาธารณสุขชุมชน(อาคาร13) อาคาร 70 ปี ธนาคารไทยพาณิชย์ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ และอาคารปฏิบัติการชีววิทยา ด้านหลังอาคาร 13 ทั้ง 2 อาคาร

·       เวลา 15.00 – 16.00 น. ที่ตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ บริเวณที่ไฟฟ้าดับได้แก่ อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่

วันที่ 3 กรกฎาคม 2563

·       เวลา 10.00 – 11.00 น. ที่ตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า สามแยกศาลาพระพุทธจตุรทิศ บริเวณที่ไฟฟ้าดับ อาคารจตุรคาร (อาคาร 1 / อาคาร 3 /อาคาร4 และอาคาร5)

·       เวลา 11.00 – 12.00 น. ที่ตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ข้างอาคารเรือนอนุสารสุนทร บริเวณที่ไฟฟ้าดับได้แก่ อาคารเรียนรวม 2 / อาคารเรือนอนุสารสุนทร / อาคารเทพรัตนราชสุดา/อาคารศิลปะ 12และ 21 / โรงยิมเนเซียม อาคาร 8 และ ศาลาร่มโพธิ์

·       เวลา 13.30-14.30 น. ที่ตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า บ้านพักนานาชาติ (หอหญิง 5 ชั้น) บริเวณที่ไฟฟ้าดับ ได้แก่ หอพักนักศึกษานานาชาติ ลานจอดรถจักรยานยนต์ และลานกีฬาอเนกประสงค์

·       เวลา 14.30 – 15.30 น. ที่ตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บริเวณที่ไฟฟ้าดับ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

·       เวลา 15.30 – 16.30 น. ที่ตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า สามแยกอาคารดนตรีศึกษา บริเวณที่ไฟฟ้าดับ ได้แก่ อาคารเรียนดนตรี (อาคาร 10) อาคารเรียนนาฏศิลป์ (อาคาร11)  สหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โรงน้ำดื่ม อาคารคหกรรม (อาคาร 7 / อาคาร 20) กองอาคารสถานที่ งานยานพาหนะ อาคาร 25 สโมสรอาจารย์

 

วันที่ 7 กรกฎาคม 2563

·       เวลา 10.00 – 12.00 น. ที่ตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ข้างอาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร27) บริเวณที่ไฟฟ้าดับ ได้แก่ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 27)  

·       เวลา 13.00 – 15.00 น. ที่ตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า อาคารคอนโด (A) / อาคารคอนโด (B) บ้านพักอาจารย์ชายทุ่ง บริเวณที่ไฟฟ้าดับ ได้แก่ไฟฟ้า อาคารคอนโด (A) / อาคารคอนโด (B) บ้านพักอาจารย์ชายทุ่ง

จึงแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันและขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ โอกาสนี้   


Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย

CMRU Service Plan :
บริหารจัดการเชิงบูรณาการ