เปิดธนาคารขยะรีไซเคิล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

CMRU Faculty : กองอาคารสถานที่ | Date and Time : 9/11/2564

         เปิดธนาคารขยะรีไซเคิล  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เล็งเห็นขยะเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีความสำคัญและต้องการความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่ายและทุกหน่วยงานในการร่วมรณรงค์เพื่อลดภาระให้กับสังคมและโลก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่นับเป็นสถาบันการศึกษาระดับนำของประเทศ จึงพึงแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมในการลดภาระปริมาณขยะต่อชุมชนและสังคม อันเป็นแบบอย่างของหน่วยงานต่าง ๆ ต่อไปอีกด้วย จึงได้จัดตั้งโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล เพื่อสร้างพฤติกรรมในการรับผิดชอบสังคมร่วมกัน


Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย

CMRU Service Plan :
บริหารจัดการเชิงบูรณาการ