ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมหารือ ผู้ว่าการการยาสูบฯ เดินหน้าลงพื้นที่ช่วยเหลือชุมชนด้านการเพาะปลูก

CMRU Faculty : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | Date and Time : 9/11/2564

                    รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ร่วมหารือกับ นายภาณุพล รัตนกาญจนภัทร ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมสภา อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 โดยมีคณะผู้บริหาร อาจารย์ นักวิจัย และคณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทย เข้าร่วมการปรึกษาหารือด้านการลงพื้นที่ช่วยเหลือชุมชน ทั้งในด้านการให้ความรู้ วิธีการเพาะปลูก ดูแล และหาตลาดรองรับผลผลิตของกัญชา กัญชง ซึ่งจะได้มีการหาข้อสรุปต่อไปในเรื่องความร่วมมือในด้านต่างๆของทั้งสองฝ่าย เพื่อพัฒนาชุมชนในพื้นที่ความดูแลของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

CMRU Service Plan :
การวิจัย