มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มอบทุนการศึกษาแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ตามความร่วมมือโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ด้านการศึกษา ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

CMRU Faculty : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | Date and Time : 9/11/2564

       มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้เข้าร่วมโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาด้านการศึกษา โดยได้ถวายทุนการศึกษาแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพระราชทานให้กับนักเรียนกัมพูชา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 - จนถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลา 11 ปี ซึ่งได้ถวายทุนการศึกษาเป็นจำนวน 32 ทุนแล้วนั้น เพื่อเปิดโอกาสให้กับนักเรียนราชอารณาจักรกัมพูชา โดยในปีการศึกษา ๒๕๖๓ ได้คัดเลือกนักเรียนจากราชอาณาจักรกัมพูชาที่มีผลการเรียนดี ขาดแคลนทุนทรัพย์ และสามารถนำความรู้กลับพัฒนาประเทศของตนได้ เพื่อเข้าศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระดับปริญญาตรี จำนวน ๑ คน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร


Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
ยกระดับคุณภาพการศึกษา

CMRU Service Plan :
การศึกษา