มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับ Temasek Polytechnic (TP) ประเทศสิงค์โปร์ จัดกิจกรรม ““The Pilot ASEAN Student E-Exchange Programme” เพื่อแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมระหว่างสองประเทศ

CMRU Faculty : สำนักวิเทศสัมพันธ์ | Date and Time : 9/11/2564

       มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาในรูปแบบออนไลน์ กับ Temasek Polytechnic (TP) ประเทศสิงค์โปร์ ภายใต้เครือข่ายความร่วมมือ Passage to ASEAN (P2A) ในชื่อกิจกรรม“The Pilot ASEAN Student E-Exchange Programme” ระหว่างวันที่ 12 มิถุยายน – 23 กรกฎาคม 2563 ซึ่งมีนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จำนวน 5 คน จากคณะครุศาสตร์ และวิทยาลัยนานาชาติ ซึ่ง นักศึกษาทั้งสองมหาวิทยาลัยได้มีแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม และอภิปรายหัวข้อเกี่ยวกับ Sustainable Development Goals (SDGs) ในข้อดังต่อไปนี้

          - UN SDG#3 Good Health & Well-Being

          - UN SDG#4 Quality Education

          - UN SDG#10 Reduce Inequalities

          - UN SDG#11 Partnerships for the Goals


Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
ยกระดับคุณภาพการศึกษา

CMRU Service Plan :
การศึกษา