มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ถวายทุนการศึกษาแด่สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 2 ทุนการศึกษา

CMRU Faculty : สำนักวิเทศสัมพันธ์ | Date and Time : 9/11/2564

       ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้ลงนามข้อตกลงความเข้าใจกับสำนักราชเลขาธิการ Office of the Gyalpoi Zimpon, His Majesty’s Secretariat, Tashichho Dzong, ราชอาณาจักรภูฎาน เพื่อถวายทุนการศึกษาแด่สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก เพื่อคัดเลือกนักเรียนจากราชอาณาจักรภูฏานที่มีผลการเรียนดี และนำความรู้กลับพัฒนาประเทศของตนได้ โดยในปีการศึกษา 2563  มีนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ (English for International Communication) สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ จำนวน 2 คน รายชื่อดังต่อไปนี้

                   1. Mr. Karma  Tenzin            รหัสนักศึกษา 63628825

                   2. Ms. Phuntsho  Lhaden       รหัสนักศึกษา 63628826


Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
ยกระดับคุณภาพการศึกษา

CMRU Service Plan :
การศึกษา