ผู้บริหาร ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ต้อนรับผู้แทนศูนย์การศึกษาทางไกล OPEN (Beijing National Center for Open and Distance Education) สาธารณรัฐประชาชนจีน

CMRU Faculty : สำนักวิเทศสัมพันธ์ | Date and Time :

            เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา โฆสิโต ผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยคณาจารย์จากบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมให้การต้อนรับคุณกั๋วเสียง จ้าว ผู้อำนวยการศูนย์บริการการสอบภาษาจีนแห่งอาเซียน (ประเทศไทย) ในนามผู้แทนศูนย์การศึกษาทางไกล OPEN (Beijing National Center for Open and Distance Education) สาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสเข้าพบปะเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทางและความเป็นไปได้ในการดำเนินงานรับนักศึกษาจีนเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

 


Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
ยกระดับคุณภาพการศึกษา

CMRU Service Plan :
การศึกษา