นิทรรศการการแสดงผลงานภาพถ่าย Digital Photo Exhibition 2020

CMRU Faculty : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | Date and Time : 9/11/2564

 นักศึกษาหลักสูตรศิลปศึกษา และหลักสูตรศิลปะและการออกแบบ ภาควิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดนิทรรศการการแสดงผลงานภาพถ่าย Digital Photo Exhibition 2020 ระหว่างวันที่ 9-12 พฤศจิกายน 2563 ณ ศูนย์การค้าเมญ่า ไลต์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ โดยได้รับเกียรติจากผศ.ดร.มาโนชย์ นวลสระ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงาน

                    ภายในการจัดแสดงนิทรรศการครั้งนี้ประกอบด้วยผลงานภาพถ่ายจากช่างภาพรับเชิญ จำนวน 12 ท่านและผลงานนักศึกษาภาควิชาศิลปกรรม หลักสูตรศิลปศึกษา และหลักสูตรศิลปะและการออกแบบ ร่วมแสดงงานทั้งหมด 43 คน มีผลงานภาพถ่ายที่จัดแสดงทั้งหมดจำนวนกว่า 100 ผลงาน ซึ่งเป็นพื้นที่ให้นักศึกษาได้นำเสนอผลงานตามความสนใจ ทั้งภาพถ่ายวิถีชีวิต การถ่ายภาพโดยใช้เทคนิคพิเศษ และการถ่ายภาพแฟชั่น โดยนำเทคนิคการถ่ายภาพพื้นฐาน และการใช้คอมพิวเตอร์กราฟฟิก ที่ได้ศึกษามาใช้ในการให้เกิดประโยชน์ในการจัดนิทรรศการครั้งนี้ เพื่อเป็นการมุ่งเน้นให้เกิดทักษะการเรียนรู้เทคนิคการถ่ายภาพ การสร้างสรรค์ผลงาน และการจัดแสดงนิทรรศการต่อสาธารณชน


Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
ยกระดับคุณภาพการศึกษา

CMRU Service Plan :
การศึกษา