มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประกาศนโยบายอนุรักษ์พลังงาน

CMRU Faculty : กองกลาง สำนักงานอธิการบดี | Date and Time : 15/12/2564

             มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ตระหนักและให้ความสำคัญกับการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล และเพื่อให้มหาวิทยาลัยใช้พลังงานอย่างคุ้มค่ามีประสิทธิภาพสูงสุด และสามารถลดรายจ่ายด้านพลังงาน สอดคล้องกับสถ่ะปัจจุบันและสภานการณ์ด้านพลังงานของประเทศ จึงออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ปี 2564 เพื่อขอความร่วมมือจากผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ของมหาวิทยาลัย ได้ปฏิบัติบัติเป็นแนวทางเดียวกัน ตามมาตราการประหยัดพลังงานของมหาวิทยาลัย ดังต่อไปนี้ 

 


Document

Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย

CMRU Service Plan :
บริหารจัดการเชิงบูรณาการ