นักศึกษาหลักสูตรดนตรีศึกษาและนาฏศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมแสดงในพิธีเปิด Koyori Project 2021

CMRU Faculty : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | Date and Time : 30/03/2564

นักศึกษาหลักสูตรดนตรีศึกษาและนาฏศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมแสดงในพิธีเปิด Koyori Project 2021

            เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 คณาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษาและสาขาวิชานาฏศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ร่วมแสดงดนตรีและนาฏศิลป์ล้านนา พิธีเปิดโครงการวิจัยการอบรมเพื่อเพิ่มสมรรถนะด้านการออกแบบสร้างสรรค์ของผู้ประกอบการหัตถกรรมพื้นเมืองสำหรับตลาดในยุค New Normal (Creative Design Competency Enhancement of Local Craft Entrepreneurs for New Normal Market Workshop) หรือ Koyori Project 2021 ซึ่งเป็นโครงการยกระดับหัตถกรรมพื้นเมือง 8 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน เชียงราย พะเยา แพร่ และจังหวัดน่านน่าน โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธาน ณ ห้องประชุมโพธิพุทธ ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและศูนย์พัฒนาเทคโนโลยี เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาล้านนา คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่

              สำหรับการแสดงดนตรีและนาฏศิลป์ล้านนา ชุด “ล้านนาดุริยนาฏการสรีปี๋ใหม่เมือง” เป็นการบูรณาการดนตรีและนาฏศิลป์ล้านนาของชาวบ้านในท้องถิ่น เป็นชุดการแสดงที่สื่อถึงวิถีชีวิตของชาวบ้านล้านนาในประเพณีปี๋ใหม่เมือง เช่น การฟ้อนเล็บ การฟ้อนก๋ายลาย การสรงน้ำพระ โดยนำเอาการแสดงในวิถีชีวิตชาวบ้านที่แฝงด้วยภูมิปัญญามาจัดรูปแบบการแสดงใหม่ นอกจากนี้ ดนตรียังใช้ดนตรีล้านนาแบบชาวบ้านที่สื่อถึง “เสียง” ในอดีต โดยบูรณาการการวิจัยเรื่องเสียงและวัฒนธรรมดนตรีล้านนามาแสดงใหม่ เช่น การใช้วงสะล้อซอซึง กลองมองเซิง กลองจุม การขับซอล้านนาเข้าเป็นชุดการแสดงที่เชื่อมประสานเป็นชุดเดียวกัน ใช้แนวคิด “รักษาของเดิม-เพิ่มเติมของเก่า-พัฒนาขึ้นใหม่ โดยใช้ฐานวัฒนธรรมเดิม” เพื่อนำเสนอคุณค่าภูมิปัญญาวัฒนธรรมดนตรีและนาฏศิลป์ล้านนาในรูปแบบบูรณาการทั้งองค์ความรู้ การวิจัย และการจัดการแสดง

                 ในการนี้ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ ได้กล่าวส่วนหนึ่งในพิธีเปิดว่า ในพิธีเปิดงานครั้งนี้ มีกิจกรรมที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมล้านนาที่สง่างาม เพลงโบราณ ดนตรี การฟ้อนเล็บ ที่ยังสืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณ ที่มีการผสมผสานกับวัฒนธรรมตะวันตก เรามีความร่ำรวยทางด้านดนตรี ศิลปวัฒนธรรม ซึ่งคนธรรมดายังมองไม่เห็น ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ รองศาสตราจารย์ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ให้เกียรติบันทึกภาพกับคณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในโครงการช้างเผือกสามัคคีด้วย


Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
ยกระดับคุณภาพการศึกษา

CMRU Service Plan :
การศึกษา