การสำรวจและเก็บข้อมูลพระพุทธรูปโบราณของวัดท้าวบุญเรือง ต.บ้านแหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม่

CMRU Faculty : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม | Date and Time : 1/06/2565

กิจกรรมบริการวิชาการ ณ วัดท้าวบุญเรือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ดำเนินกิจกรรมบริการวิชาการ ณ วัดท้าวบุญเรือง ต.บ้านแหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย
1) กล่าวแนะนำกิจกรรม โดย ผศ.ดร. สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
2) การบรรยายเชิงวิชาการในหัวข้อ พระพุทธรูป - ใบลาน แนวทางการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของวัดท้าวบุญเรือง โดย อ.ดร. ธรรศ ศรีรัตนบัลล์ และ ดร.ดิเรก อินจันทร์
3) การสำรวจและเก็บข้อมูล พระพุทธรูปโบราณของวัดท้าวบุญเรือง
4) กิจกรรม “ฮ๋อมใจ๋ปลูกต้นลาน” ซึ่งเพาะกล้าลานโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม จำนวน 5 ต้น ณ หนองลาน (เดิม) วัดท้าวบุญเรือง
กิจกรรมดังกล่าวได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากชุมชนท้าวบุญเรือง ต.บ้านแหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม่

 


Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

CMRU Service Plan :
บริหารจัดการเชิงบูรณาการ